ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน ในกำหนดเวลาภายในกำหนดวันที่ 10 กันยายน 2563 (ยังไม่มีการกำหนดที่แน่นอน) เนื่องจากติดขัดขัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตามหากกรมบัญชีกลางแจ้งการโอนเงิน จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง ( โทร 077-950022 )
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน